กองทุนนวัตกรรม
ยอดรวม 107,763,917 บาท
100,000
บาท
นายเสน่ห์ ไทยเพ็ชร
ว.ศ. 2489
กองทุนวิศวฯ 100 ปี
ยอดรวม 66,055,236 บาท
50,000
บาท
นายธีรวุฒิ อารัณยอังกูร
ว.ศ. 2513