ข่าวงานสารสนเทศ
19 มีนาคม 2562
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ทาง Microsoft เปลี่ยนหน้าดาวน์โหลด Software จาก Microsoft Imagine เป็น Microsoft Azure Dev Tools for Teaching คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สิทธิ์กา
22 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์การอบรม MATLAB & SIMULINK
ประชาสัมพันธ์การอบรม MATLAB & SIMULINK ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK สำหรับนิสิต อาจารย์ และ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีกำหนดการ และ หัวข้อการอบรมดังต่อไป
23 มีนาคม 2561
โปรแกรม Matlab สำหรับจุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ได้จัดซื้อโปรแกรม Matlab รวมทั้ง Simulink และ toolbox ครบท
7 กันยายน 2560
บัญชีผู้ใช้ของนิสิตรหัส 60 เพื่อใช้งานในศูนย์คอมพิวเตอร์ และ Office 365 ProPlus
นิสิตรหัส 60 สามารถรับบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ในศูนย์คอมพิวเตอร์ 2. เครื่องพิมพ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ 3. Office 365 ProPlus Microsoft Office 365 Proplus ได้ในอีเมลล์จุฬาของนิสิต (@stude
13 มิถุนายน 2560
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาเครือข่าย จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา
11 พฤษภาคม 2560
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบสำรองไฟ จึงมีความจำเป็นต้องปิดการ ให้บริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ระบบเครือข่าย, เว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะฯ เป็นต้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.