เอกสารที่เกี่ยวข้องการทำโครงการ

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
1.1 ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ
1MB
2
1.2 ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ
1MB
3
2. ขั้นตอนการลงนามในสัญญาจ้างฯ
69kB
4
3. ขั้นตอนการเสนอโครงการเข้ากรรมการบริหารคณะฯ
182kB
5
4. ขั้นตอนการขออนุมัติรายชื่อบุคลากรโครงการที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ในประกาศโครงการ
34kB
6
5. ขั้นตอนการยืมรองจ่ายโครงการ
33kB
7
6. ขั้นตอนการส่งรายงานและการเบิกเงินผู้ว่าจ้าง
84kB
8
7. ขั้นตอนการติดตามเงินผู้ว่าจ้าง
18kB
9
8. ขั้นตอนการเบิกจ่ายของโครงการ
274kB
10
9. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
553kB
11
10. ขั้นตอนการโอนครุภัณฑ์ให้ผู้ว่าจ้าง
20kB
12
11. ขั้นตอนขอขยายระยะเวลาโครงการ
893kB
13
12. ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เงินสำรองทั่วไป
396kB
14
13. ขั้นตอนการขอปรับงบประมาณ
312kB
15
14. ขั้นตอนการปิดโครงการ
417kB
16
15. ขั้นตอนจัดเตรียมวุฒิบัตรโครงการ
146kB